Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Trouver un essai

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
60 klinische proeven grid list downloaden
 • Titel Orgaan Fase Status Belangrijke inclusiecriteria Contact
 • 1301-LG Vergelijking van 10-daagse behandeling met decitabine versus standaard chemotherapie gevolgd door allogene stamceltransplantatie bij patienten met acute myeloïde leukemie (AML) van 60 jaar en ouder: een gerandomiseerde fase III studie van de EORTC Leukemie Groep, CELG, GIMEMA en Duitse MDS Studiegroep. Acute leukemie fase 3 Gesloten 1e lijn / >= 60 jaar oud / Komt in aanmerking voor standaard intensieve chemotherapie / de novo of secundaire AML toegestaan Dominique Bron
 • ANDROMEDA Een gerandomiseerde, fase 3-studie ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van daratumumab in combinatie met cyclofosfamide, bortezomib en dexamethason (CyBorD) vergeleken met enkel CyBorD bij pas vastgestelde systemische AL-amyloïdose Amyloidose fase 3 Gesloten - Histopathologische diagnose van amyloïdose
  - Meetbare ziekte gedefinieerd door ten minste een van de volgende criteria: serum M-proteïne ? 0,5 g/dl door proteïne-elektroforese of serum lichte keten ? 50 mg/l
  - Een of meer organen die zijn aangetast door
  Nathalie Meuleman
 • ASTX660-01 Fase 1-2-onderzoek van de veiligheid, farmacokinetiek en voorlopige activiteit van ASTX660 bij proefpersonen met gevorderde solide tumoren en lymfomen Lymfoom fase 1/2 Gesloten >= 18 jaar
  CTCL-PTCL
  >= 3e lijn
  Marie Maerevoet
 • B1931030 Een fase 4, open-label, gerandomiseerd onderzoek naar twee dosisniveaus inotuzumab ozogamicine bij volwassenen met recidiverende of refractaire B cel acute lymfoblastaire leukemie, die in aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie en die (een) risicofactor(en) vertonen voor veno-occlusieve ziekte Acute leukemie fase 4 Gesloten LAL B CD22-positief recidiverend of refractair en geschikt voor HSCT -
  Heeft u ten minste een van de volgende risicofactoren voor het ontwikkelen van VOD: a. Moet Salvage 2 of meer ontvangen; b. Vorige HSCT; c. >= 55 jaar oud
  Sebastian Wittnebel
 • BE-QUALMS Een Belgische multicentrische observationele studie naar het effect van nieuw gestarte
  medicatie op de levenskwaliteit van patiënten met een myelodysplastisch syndroom
  Blood fase 4 Gesloten - Pas gediagnosticeerde patiënten met myelodysplastische syndromen gedefinieerd door de WHO 2016-criteria die op het punt staan de behandeling te starten.
  - Patiënten met een bekende diagnose MDS, onafhankelijk van IPSS en op elk moment van diagnose, die
  Sebastian Wittnebel
 • BGB-3111-306 Een gerandomiseerd, open-label, multicenter fase III-onderzoek ter vergelijking van zanubrutinib (BGB-3111) plus rituximab versus bendamustine plus rituximab bij patiënten met niet eerder behandeld mantelcellymfoom die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie Non-Hodgkin lymfoom fase 3 Open MCL; 70 jaar of 65 jaar met comorbiditeiten die een contra-indicatie zijn voor autotransplantaat; ECOG 2 Marie Maerevoet
 • BGB-A317-210/TIRHOL EEN FASE 2 OPEN-LABEL MULTICENTRISCHE STUDIE DIE TISLELIZUMAB
  (BGB-A317) EVALUEERT BIJ PATIËNTEN MET RECIDIVEREND OF
  REFRACTAIR KLASSIEK HODGKIN LYMFOOM
  Meerdere fase 2 Gesloten - Terugkerende cHL (ziekteprogressie na PR of CR tot de meest recente behandeling) of
  refractaire cHL (het niet bereiken van PR of CR bij de meest recente behandeling)
  - Voorbehandeling gericht op PD-1 of PD-L1, anti-PD-L2 of anti CTLA-4 = uitsluitingsc
  Marie Maerevoet
 • BHS-TC11-01 Fase II studie ter evaluatie van de veiligheid en de doeltreffendheid van de Extracorporele Fotoferese met gebruik van de Theraflex ECPTM bij patiënten met een steroïde refractaire chronische Graft-versus-Host ziekte NA fase 2 Open Chronische GVHD - reeds behandeld met systemische eerstelijnsbehandeling gedurende ten minste 1 maand - refractaire of contra-indicatie/intolerantie voor de huidige behandeling Philippe Lewalle
 • BHS-TC14 Allogene hematopoetische transplantatie van HLA-identieke donor na Flu-Mel-PTCy versus Flu-Mel-ATG met verminderde intensiteit conditionning : een phase II gerandomiseerde studie van de Belgian Hematology Society (BHS) Acute leukemie fase 2 Open Hematologische maligniteiten histologisch bevestigd:
  - AML bij morfologische CR of niet bij morfologische CR maar niet snel vordert (d.w.z. geen
  behandelingen zoals hydroxyurea moeten geven om het aantal leukocyten < 10.000 x 109/ml te behouden);
  - MDS;
  Philippe Lewalle
 • BIA-ALCL Lymfoom Open Marie Maerevoet
 • BiRD Observationele retrospectieve en prospectieve studie over het gebruik van ibrutinib bij chronische lymfatische leukemie, mantelcellymfoom en Waldenströms macroglobulinemie in de huidige medische praktijk, Belgian ibrutinib Real-world-Data (BiRD) LLC Gesloten patienten die een behandeling met terugbetaalde ibrutinib gestart zijn, 1 augustus 2015 of nadien (via de telegezondheid procedure) of die deel hebben genomen aan het Medical Need Program en die de behandeling voortgezet hebben met terugbetaalde op 1 augu Dominique Bron
 • BOSTON Een fase 3 gerandomiseerde, gecontroleerde, open-label studie van selinexor, bortezomib en dexamethason (SVD) vergeleken met bortezomib en dexamethason (VD) bij patiënten met gerecidiveerd of refractair miltipel myeloom. Myeloom fase 3 Gesloten - MM histologisch bevestigd met meetbare ziekte volgens IMWG-criteria
  - Minstens 1 anti-MM-behandelingslijn hebben ontvangen en niet meer dan 3
  Nathalie Meuleman
 • CABL001J12301 Een fase III, multicentrische, open-label, gerandomiseerde studie van oraal asciminib versus door de onderzoeker geselecteerde TKI's bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia-chromosoom-positieve chronische myeloïde leukemie in de chronische fase. LMC fase 3 Open Philadelphia-chromosoom Adriano Salaroli
 • CAEL101-301 Een dubbelblinde fase 3-studie in meerdere centra om de werkzaamheid en veiligheid te beoordelen van behandeling met CAEL-101 en plasmaceldyscrasie vergeleken met placebo en plasmaceldyscrasiebehandeling bij patiënten met AL-amyloïdose in Mayostadium IIIb, die nog niet eerder behandeld zijn met plasmaceldyscrasie Amyloidose fase 3 Gesloten Stage Mayo IIIb Nathalie Meuleman