Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

AC-061A302

Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbleblinde studie ter vergelijking van de werkzaamheid en veiligheid van cadazolid versus vancomycine bij proefpersonen met diarree ten gevolge van Clostiridum difficile. Mickael Aoun

AMC303-01

Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiënten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Philippe Aftimos

OLYMPIA D081CC00006 BIG 6-13, NSABP B-55

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicentrische fase III studie met parallelle groepen om de werkzaamheid en de veiligheid te evalueren van olaparib versus placebo als adjuvante therapie bij patiënten met kiemlijn BRCA1/2-mutaties en hoog-risico HER2-negatieve primaire borstkanker die definitieve lokale behandeling en neoadjuvante of adjuvante chemotherapie hebben voltooid (OlympiA). Daphné Tkint de Roodenbeke

PALLAS

PALbociclib CoLlaboratieve Adjuvante Studie: Een gerandomiseerde fase III-studie naar palbociclib met standaard adjuvante endocriene therapie versus alleen standaard adjuvante endocriene therapie voor hormoonreceptorpositieve (HR+) / humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve borstkanker in een vroeg stadium Michail Ignatiadis

BAY 88-8223 / 17096

Een fase II, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek naar radium-223 dichloride in combinatie met exemestaan en everolimus versus placebo in combinatie met exemestaan en everolimus, wanneer toegediend bij patiënten met gemetastaseerde HER2 negative, hormoonreceptorpositieve borstkanker met botmetastasen Michael Gebhart

AURORA

Kennis verwerven van moleculaire aberraties in gemetastaseerde borstkanker. Philippe Aftimos

CA209358 / CheckMate 358

CheckMate 358: Niet-comparatieve open-labelstudie met twee cohorten van fase 1 / 2 van Nivolumab (BMS-936558) bij patiënten met virus-positieve en virus-negatieve solide tumoren. Ahmad Hussein Awada

1367.1

Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen Ahmad Hussein Awada

BSMO 2014 01

Een prospectieve, Belgische multicenter, fase II studie bestaande uit een preoperatieve wekelijkse behandeling met paclitaxel en carboplatinum gevolgd door een 2 wekelijkse behandeling met epirubicine en cyclofosfamide bij patiënten met een stadium II en III hormoonongevoelige borstkanker. Daphné Tkint de Roodenbeke

IJB_2706

Een open-label veiligheids- en verdraagbaarheidsonderzoek met dosisescalatie gevolgd door dosisuitbreiding van CAN04, een volledig gehumaniseerd monoklonaal antilichaam tegen IL1RAP, bij proefpersonen met kwaadaardige solide tumoren. Christiane Jungels

STRIVE

een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2-studie van de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van intraveneuze CD101 vs intraveineuze caspofungine gevolgd door stepdown-behandeling van orale fluconazol bij de behandeling van proefpersonen met candidemie Mickael Aoun

EORTC 1658

Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Konstantinos Stathopoulos

EORTC 10085p MALE BREAST

Klinische en biologische karakterisering van borstkanker bij de man: een internationale intergroepstudie van EORTC, BIG, TBCRC en NABCG. Lissandra Dal Lago

SOLAR-1

Een fase III, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie van alpelisib in combinatie met fulvestrant voor mannen en postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptorpositieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker die verergerde tijdens of na een behandeling met een aromataseremmer Ahmad Hussein Awada

MONALEESA-7

Een fase III studie om de doeltreffendheid en veiligheid na te gaan van LEE011 + tamoxifen + gosereline of LEE011 + een niet-steroïdale aromataseremmer (NSAI) + gosereline bij premenopausale vrouwen met hormoonreceptor positieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker Andrea Gombos

ODO-TE-B301, CONTESSA

Een multinationaal, multicenter, gerandomiseerd fase 3 onderzoek naar tesetaxel plus een verlaagde dosis capecitabine vergeleken met alleen capecitabine bij patiënten met HER2-negatieve, hormoonreceptorpositieve, lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker die eerder behandeld zijn met een taxaan Andrea Gombos

OX2016-203-01

Titel van de studie: Een open-label, fase I-studie met dosisescalatie ter beoordeling van de veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AsiDNA, een intraveneus toegediende DNA-reparatieremmer bij patiënten met gevorderde solide tumoren. Nuria Kotecki

IJB_2672

Een placebogecontroleerde, gerandomiseerde, voor de observator geblindeerde fase 3-studie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van een Clostridium Difficile Vaccin bij volwassenen van 50 jaar en ouder. Mickael Aoun

WO29522

Een fase III, multicentrisch, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek naar atezolizumab (anti-PD-L1 antilichaam) in combinatie met nab-paclitaxel in vergelijking met placebo met nab-paclitaxel bij patiënten met niet eerder behandelde gemetastaseerde drievoudig-negatieve borstkanker. Andrea Gombos