Overslaan en naar de inhoud gaan

Kankercentrum van de 21ste eeuw

Persbericht van de Stad van Brussel en de ULB (06/09/2018) 

De Stad Brussel en de ULB willen de krachten van hun ziekenhuizen bundelen tot één groot ziekenhuisgeheel : Met de integratie van het Jules Bordet Instituut en het Erasmusziekenhuis zou de oprichting van het kankercentrum van de 21ste eeuw een feit moeten zijn.

De universiteit en de stad stellen maandag aan hun raden van bestuur voor het Erasmusziekenhuis en het Jules Bordet Instituut in één strategie en beheer onder te brengen. Dit houdt rekening met de noodzaak om te beginnen met een toenadering tussen de universitaire ziekenhuizen van de stad en het academisch ziekenhuis, en met de dringendheid gezien het vorderen van de heropbouw van het Jules Bordet Instituut op de campus Erasme voor gezondheidswetenschappen van de ULB. In het licht van de evolutie van het ambitieuze project van het kankercentrum van de ULB, dat het mogelijk maakt de teams van het Jules Bordet Instituut en die van het Erasmusziekenhuis en de onderzoeksteams van de universiteitscampus van de ULB voorgoed bij elkaar te brengen, en met als topprioriteit een coherente en rationele bundeling van de ziekenhuisactiviteiten op deze campus, die tegelijk het label van Geïntegreerd Kankercentrum van het Bordet Instituut en de prioriteiten van het academisch ziekenhuis vrijwaart, stellen de partners voor op een zo kort mogelijke termijn het Erasmusziekenhuis en het Jules Bordet Instituut onder te brengen in een groepering in de zin van artikel 8 en volgende van het koninklijk besluit van 30 januari 1989. Deze groepering is luidens dat besluit een "erkend juridisch geformaliseerd duurzaam samenwerkingsverband (...) tot taakverdeling en complementariteit op het vlak van aanbod van diensten".  Deze groepering vormt de eerste fase in een plan dat op termijn leidt tot de fusie van beide ziekenhuizen in een gezamenlijk en op gelijke voet door de ULB en de stad Brussel beheerd universitair ziekenhuis.

De Universiteit en de stad zijn ervan overtuigd dat een geneeskunde voor de toekomst vereist dat ze hun krachten bundelen om te voldoen aan de 3 hoofdopdrachten: uitstekende zorgverlening, onderzoek en onderricht, waarbij de zorg voor iedereen toegankelijk moet blijven en het financieel evenwicht van onze ziekenhuizen bewaard wordt. Samen vormen de Stad Brussel en de ULB op medisch gebied een van de grootste spelers in België, met 3 campussen en 5 ziekenhuizen, in totaal goed voor 2829 bedden, 2476 artsen 3849 verpleegkundigen,120.173 opgenomen patiënten per jaar en een globaal budget van ongeveer 1.3 miljard euro.

De Universiteit en de Stad zijn van oordeel dat ze, om zich af te stemmen op de noden van vandaag en morgen, hun organisaties moeten laten evolueren naar één gemeenschappelijke organisatie. De besturen van de Stad Brussel en de ULB willen dat concretiseren door vanaf heden het toenaderingsproces aan te vatten in één enkele structuur die de teams en de technologische middelen van hun ziekenhuizen verenigt. Centraal bij deze historische beslissing staan de continue verbetering van de zorgverstrekking aan de patiënten, de ontplooiing van ons personeel, de ontwikkeling van medisch onderzoek aan de spits van de wetenschap en het aanleren van gezondheidsberoepen.

In aansluiting op het raamakkoord van 2005 tussen de Stad Brussel en de ULB maakt de voorgestelde integratie van het J. Bordet Instituut en het Erasmusziekenhuis deel uit van de ambitie die, later, de 3 andere ziekenhuizen van de stad (HUDERF, Sint-Pieter en Brugmann) mee wil onderbrengen in een gemeenschappelijk project dat in de eerste plaats moet besproken worden met de Iris Ziekenhuizen Zuid. De andere bevoorrechte partners voor beide partijen zijn overigens UZ-VUB, CHIREC en het netwerk van de ULB-ziekenhuizen in het Waals Gewest, al zijn eventuele nieuwe partners hierbij niet uitgesloten. 

De Universiteit en de Stad zijn van oordeel dat dit project er snel kan komen indien het wettelijk kader wordt goedgekeurd om een dergelijke ambitieuze toenadering mogelijk te maken tussen privéstructuren en openbare structuren die dan ook nog eens onder verschillende bevoegdheidsniveaus vallen.

Het uiteindelijke doel is het vormen en ontwikkelen van een universitaire ziekenhuisgroep van topniveau, die uitgroeit tot een referentie binnen Europa ten dienste van onderwijs, onderzoek en uitstekende zorgverstrekking voor patiënten in het Brussels Gewest en in de Federatie Wallonië-Brussel, met inbegrip van maatschappelijke taken en diensten aan de gemeenschap die eveneens centraal staan in het takenpakket van beide partijen.

Deze nieuwe ziekenhuisstructuur, die paritair zal worden bestuurd door de Universiteit en door de Stad Brussel, zal het universitair ziekenhuis van de ULB zijn en zal de maatschappelijke taken van het openbare ziekenhuis en de academische van het universitair ziekenhuis blijven vervullen en ontwikkelen.  

Het zal samenhangen met de onderzoekslaboratoria en de onderwijsactiviteiten van de Universiteit. 

De raad van bestuur zal niet groot zijn en voor de helft bestaan uit onafhankelijke bestuurders die worden gekozen omwille van hun competentie op de gebieden die voor het ziekenhuis strategisch zijn. De voorzitter van de raad zal worden voorgedragen door de ULB. 

Integratie Erasmus - Bordet
Het engagement van beide partijen om bovenstaand algemeen plan te verwezenlijken komt tot uiting in de wil om in de eerste plaats het Erasmusziekenhuis en het Jules Bordet Instituut te verenigen tot een entiteit waarin het vermogen, de activa en de passiva van beide ziekenhuizen worden ondergebracht en die de bankwaarborg van de stad geniet. Deze eerste stap houdt rekening met de noodzaak om de toenadering te beginnen in een zo coherent en beheerbaar mogelijke perimeter en met de dringendheid gezien het vorderen van de heropbouw van het Jules Bordet Instituut op de campus Erasme voor gezondheidswetenschappen van de ULB. Naast hun specifieke bijdragen als ziekenhuis symboliseert deze stap de inbreng van de krachten die ze gemeenschappelijk maken: de financiële onderbouw voor de stad, het academisch karakter en de middelen inzake onderzoek en onderwijs voor de Universiteit.

De partners hebben besloten zich te laten bijstaan door uitstekende consulenten om het medisch en economisch model, de organisatie en het management van het nieuwe ziekenhuis te onderzoeken, en voor de omschakeling te werken met voorstellen voor een stappenplan. De aanbesteding werd gepubliceerd en de keuze van de consulent is gepland voor eind september 2018. 

In het licht van de evolutie van het ambitieuze project van het kankercentrum van de ULB en met als topprioriteit een coherente en rationele bundeling van de ziekenhuisactiviteiten op deze campus, leggen de partners hun raden van bestuur de beslissing voor om op een zo kort mogelijke termijn het Erasmusziekenhuis en het Jules Bordet Instituut onder te brengen in een groepering in de zin van artikel 8 en volgende van het koninklijk besluit van 30 januari 1989. Deze groepering is luidens dat besluit een "erkend juridisch geformaliseerd duurzaam samenwerkingsverband (...) tot taakverdeling en complementariteit op het vlak van aanbod van diensten". 

De partners stellen in dat verband de volgende bestuursmodaliteiten voor om beide instellingen gezamenlijk te beheren vanuit de voortdurende bekommernis om de kwaliteit van de zorg en de economische efficiëntie te verbeteren:

 • Beide ziekenhuizen komen onder het gezag van een gemeenschappelijke raad van bestuur, de raad van de bestuur van de groepering.  De raad is identiek aan de raden van bestuur van beide ziekenhuizen waaruit de groepering bestaat.  Hij bestaat uit leden die voor de helft worden benoemd door de Stad en voor de helft door de Universiteit, met voor elk van beide, onafhankelijke bestuurders, gekozen omwille van hun competentie op strategische gebieden voor de groepering, bestuurders benoemd door de ULB en bestuurders benoemd door de Stad, wat een gekruiste uitwisseling realiseert van 50% van de zetels in de RvB van elk van de ziekenhuizen van de groepering, die dientengevolge zullen worden aangepast, en wat volledige coherentie biedt voor het bestuur van de groepering. De voorzitter zal worden voorgedragen door de ULB. De medische directeurs van Erasmus en JBI nemen met een raadgevende stem deel aan de RvB;
 • Beide ziekenhuizen zullen beheerd worden door één gedelegeerd bestuurder, die in deze RvB zetelt;
 • De medische raad van de groepering zal zo worden samengesteld dat de beslissingen van de medische raden van ieder ziekenhuis van de groepering maximaal geconcentreerd worden. Deze gemeenschappelijke raad van bestuur heeft als opdracht
  • ieder ziekenhuis en de groepering op een geconsolideerde en coherente manier beheren en steun verlenen aan de medische en administratieve actoren die hij aanstelt om voor hen een gezamenlijk medisch en logistiek project te ontwikkelen tegen de komst van het Jules Bordet Instituut op de Erasme-site en tegelijk een fusie van beide instellingen voor te bereiden op basis van bovenstaande richtsnoeren en van de werkzaamheden van de door beide partijen aangestelde consulent, die tegen 31 december 2018 afgerond moeten zijn;
  • nog steeds op basis van bovenstaande richtsnoeren en van de werkzaamheden van de externe consulent een geïntegreerd en geoptimaliseerd model voor het economisch beheer ontwikkelen om de samengevoegde rekeningen van de groepering te kunnen voorleggen;
  • het Bordet Instituut als Geïntegreerd Kankercentrum in stand houden en tegelijk de integratie van de oncologische activiteiten van beide ziekenhuizen voorbereiden tegen de komst van het Bordet Instituut in zijn nieuw gebouw. Dit impliceert met name het behoud van een medische directie, een hoofdgeneesheer en een verpleegkundige directie voor ieder ziekenhuis binnen de groepering en een effectieve coördinatie tussen die mensen met betrekking tot de gemeenschappelijke dossiers voor de groepering. 
 • Dit partnerschap zal in evenwicht zijn tussen de respectieve aandeelhouders van beide ziekenhuizen, waarbij in de huidige fase het privéstatuut van het ene en het openbare statuut van het andere en van hun personeel gerespecteerd worden. Hij loopt vooruit op de ene 50/50 RvB van het toekomstige gefusioneerde ziekenhuis.
 • In een periode van enkele maanden tot 1 jaar zal het Erasmusziekenhuis losgekoppeld worden van de Université libre de Bruxelles, terwijl het JBI wordt losgekoppeld van het UZNB, zodat de oprichting van de gemeenschappelijke structuur (vzw) mogelijk wordt en het fusieproces tussen beide ziekenhuizen op basis van bovenvermelde strategische beslissingen kan worden aangevat.
 • Na aanvaarding door de respectieve raden zullen de gedelegeerd bestuurder van de UKB Erasmusziekenhuis en de algemeen directeur van het J. Bordet Instituut belast worden met de uitbouw op zeer korte termijn van de ziekenhuisgroepering tussen het Erasmusziekenhuis en het Jules Bordet Instituut.

Voor de stad Brussel, Philippe Close, Burgemeester
Jacques Oberwoits, Vicevoorzitter van het UZNB,
Voor de Université libre de Bruxelles, Yvon Englert, Rector
Pierre Gurdjian, 
Voorzitter van de raad van bestuur